Adatkezelési tájékoztató

A www.solar-ups.eu weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Fogalom-meghatározások

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép- , hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől , feltéve hogy a technikai feladatot az adaton elvégzi.

Adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy- közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki már igénybe vette az Adatkezelő szolgáltatásait és ismételten igénybe veszi azt..

Személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságra jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. (1.sz.melléklet)

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,továbbítás,nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen  megsemmisülés és sérülés.

Adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 1. Adatkezelő

Az Adatkezelő cégneve: Futó Gábor
Az Adatkezelő székhelye és postacíme: 2071 Páty, Burgondia u. 1179/1.
Az Adatkezelő email címe: info@solar-ups.eu

 1. Adatkezelés célja

Futó Gábor (továbbiakban: Adatkezelő) a www.solar-ups.eu internetes weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemelteti, amely Weboldalon online értékesítési tevékenységet folytat (továbbiakban: Webáruház). Az Adatkezelő a termékeire vonatkozó megrendelések leadása és azok teljesítése, valamint a megrendelések teljesítésével kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében kezeli a Webáruházból terméket megrendelők, illetve arra regisztrált felhasználók személyes adatait. A Webáruházba az érintett regisztrálhat, azonban a megrendelés leadásához nem szükséges regisztráció.

A fentiek alapján az egyes személyes adatok kezelésére az érintett és az Adatkezelő közötti fogyasztói szerződés létrejötte, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti nyugta vagy számla kiadása, továbbá a szerződő felek szerződésből, illetve jogszabályból eredő jogai érvényesítése érdekében kerül sor.

A fogyasztói szerződések teljesítése, illetve a teljesítésből eredő igények érvényesítése (pl. reklamáció, kellék-, jogszavatossági igények, illetve szerződésből eredő egyéb igények) érdekében az Adatkezelő a személyes adatokat addig őrzi, amíg az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, vagy az adatai törlését kéri. Az Adatkezelő – a kötelező adatkezelés körében – a számlázással kapcsolatos adatokat (név, számlázási cím) a megadástól számított 8 évig őrzi.

 1. Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info törvény) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez. A 4. pontban meghatározott bizonyos adatok hiánya a megrendelés teljesítését kizárja.

Az adatok megadásával és a megrendelés leadásával az érintett kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 1. Kezelt személyes adatok

Az érintettek köre: a Weboldal látogatói, ideértve Webáruházba regisztrálókat és vásárlókat is.

A kezelt adatok köre (ezen adatok megadása nélkül a megrendelés nem teljesíthető): a Webáruházban leadott megrendelések teljesítéséhez szükséges adatok: Teljes név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím, regisztrált felhasználó esetén: Regisztrációkor megadott felhasználó név.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel.

Az érintett által megadott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az Adatkezelő felelősséget nem vállal!

 1. Adatfeldolgozó, adattovábbítás

Az Adatkezelő a megrendelések házhozszállítása érdekében az érintett nevét, elérhetőségét, szállítási címét az alábbi szervezeteknek továbbítja az adatkezelési alapelvek tiszteletben tartásával:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
cégjegyzékszám: 01-10-042463
adószám: 10901232-2-44
adatvédelmi tájékoztató: https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Az Adatkezelő nem kezel bankkártya adatokat.

Az Adatkezelő Európán kívül nem továbbít adatokat.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az érintettek Adatkezelő által kezelt személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól.

A Weboldal használata során az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, biztonságosan, zárt adatbázisban tárolja Magyarországon (tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., info@tarhely.com). Az adatok tároláshoz az érintett tárhely szolgáltató a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul. Az adatok tárolását, illetve ennek jogszerű működését a felek között adatfeldolgozói szerződés rögzíti. A szerződött tárhelyhez az Adatkezelőn kívül más személy nem férhet hozzá. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintett, hogy a szervert üzemeltető társaság személyes adatokat nem ismer meg, azokon technikai feladatokat, műveleteket nem végez.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintett, hogy a Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez az Adatkezelő a Google Analytics programot használja. A hivatkozott program a felhasználó számítógépén ún. cookie-t helyez el, mely felhasználói adatokat gyűjt. A Weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics program használatát, egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a program által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére.

Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

Google Analytics: az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén. Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 1. Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetősége

Az érintett személyesen (az Adatkezelő székhelyén, nyitvatartási időben: munkanapokon H-P: 8:00-16:00 között), telefonon (telefonszám: +36 30 948 7542) vagy e-mailben (e-mail: info@solar-ups.eu) bármikor kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését, vagy kérelmezheti az Adatkezelőnél:

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– jogszabályban meghatározott kivételekkel személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Adatkezelésről való tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Az Adatkezelő a tájékoztatást az Info törvényben tételesen meghatározott esetekben jogosult megtagadni.

A tájékoztatás megtagadása esetén, vagy ha az érintett nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Az itt nem szabályozott kérdésekben az Info törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidensek bejelentése: az a munkavállaló vagy Adatfeldolgozó, aki a Adatkezelő által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidenst, azaz személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést észlel, azt köteles haladéktalanul az Adatkezelőnek bejelenteni, megadva a nevét, telefonszámát és/vagy e-mail címét, az incidens tárgyát, valamint azt, hogy az incidens informatikai rendszert érint-e. A bejelentő további olyan információkat is megadhat, amelyeket az incidens beazonosítása, megvizsgálása szempontjából lényegesnek ítél.

Amennyiben az adatvédelmi incidens informatikai rendszert érintően következett be, akkor az Adatkezelő az illetékes rendszergazdát is tájékoztatja.

A bejelentés megvizsgálása és az incidens kezelése: az Adatkezelő – informatikai rendszert érintő incidens esetén a rendszergazdával együttműködve – a bejelentést megvizsgálja, a bejelentőtől adatszolgáltatást kér, amelyet a bejelentő köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíteni.

Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell:

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 • az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 • az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 • az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 • a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Az adatszolgáltatás alapján az Adatkezelő – informatikai rendszerben bekövetkezett adatvédelmi incidens esetében a rendszergazdával együtt – javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához szükséges intézkedésekről, továbbá értesíti erről az érintettet.

Az incidens nyilvántartása:az adatvédelmi incidensről a Adatkezelő nyilvántartást vezet.

A nyilvántartásba rögzíteni kell:

 • az érintett személyes adatok körét,
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 • az adatvédelmi incidens időpontját,
 • az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedéseket,
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat személyes adatokat érintő incidens esetében 5 évig, különleges adatokat érintő incidens esetében 20 évig köteles a Adatkezelő megőrizni.

Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2018. 05.25-től.